top of page

Första energilagret på plats i Sveriges grönaste energipark

Den 11 maj levererades den första containern med energilager till Gislaved Energipark. Containern är den första av fyra som kommer att finnas i energiparken. Samtidigt förbereds marken inför installationen av solkraftsanläggningen. Totalt kommer det att placeras nästan 5 000 solpaneler på den fyra hektar stora marken. I det sista steget kommer vätgasproduktion att förberedas i anläggningen.  


I takt med att energilagren med batterier levereras till energiparken byggs en tillhörande servicebyggnad på området. Så snart den pågående finansieringsprocessen är klar kommer byggnaden vara färdigställd. Huvuduppdraget för batterierna är att optimera energiflödena i energiparken som är dimensionerad för en installerad effekt på 2 MW. För att ytterligare säkerställa kostnadseffektivitet kommer datadriven energistyrning att kopplas in för köp- och sälj mot elnätet och för olika tjänster inom frekvensmarknaden.  
  


Projektpartners i Gislaved Energipark 


Det är flera aktörer som är inblandade i detta Sverigeunika projekt. PLS Energy Systems är med i projektgruppen tillsammans med Gislaved Energi. Gislaved Energi ansvarar för servicebyggnaden och PLS Energy Systems ansvarar för driftsättningsfunktionen för energiparken.

 


Hållbarhet som genomgående tema 


Energiparken är ett viktigt och hållbart bidrag som utökar marknadsandelen för förnyelsebar energi, vilket är i linje med Sveriges mål om att ha 100 procent förnyelsebar energiproduktion år 2040. Anläggningen tangerar också Agenda 2030 och de globala målen, särskilt mål nummer 7 "Hållbar energi för alla" samt mål nummer 9 "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur".  Samtliga beslut som fattas kring energiparken genomsyras av hållbarhetsperspektivet för att säkerställa effektiv användning av resurser. Återbruk är ett återkommande ledord, ända från energilagringen med batteriåtervinningsprocesser till markberedning (återbruk av massor) och val av kablar. I förberedelsearbetet med att jämna ut marken används överbliven schaktmassa som samlas när grävmaskiner bearbetar området. Den skog som avverkas blir till ved som skickas till Gislaved Energis kraftvärmeanläggning och därmed skapar ett cirkulärt resursutnyttjande. 

I byggprocessen av servicebyggnaden används återbrukade järnbalkar. Aktörerna i projektet har även ingått ett samarbete med en kabeltillverkare vars hållbara och återbrukade kabelmaterial ska användas i anläggningen. 

 


Stort intresse från investerare och allmänhet 


Sedan beslutet om att bygga energiparken har intresse väckts hos både investerare och allmänhet. Finansieringsprocessen pågår och nya intresseanmälningar tillkommer löpande. Det råder stor nyfikenhet kring energiparken, särskilt för vätgasen. För att gå nyfikenheten till mötes kommer en webbkamera att sättas upp för att visa projektets framfart.
  

Vill du gå med och investera i Gislaved Energipark? Läs mer om projektets framfart på www.gep.nu.  

  

För mer information om Gislaved Energipark, kontakta:  

  

Bengt Palmquist 

bengt.palmquist@plsenergy.se, 070 5695270 

 

Hans Brunström hans.brunström@gislavedenergi.se, 0371 589104 

bottom of page