top of page

Integritetspolicy

Sekretessinformation 

  

Kunder och partners är värdefulla för PLS Energy Systems. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med vårt arbete med dataskydd och hur vi behandlar dina personuppgifter. All data vi samlar in måste behandlas på ett säkert sätt och följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om dina rättigheter och besöka EU:s GDPR-webbplats för mer information.  

  

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?  
 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Vanligtvis inkluderar personuppgifter personnummer, namn och adress. Fotografier av individer eller IP-nummer kan också klassificeras som personuppgifter. Ett organisationsnummer är personuppgifter om det avser en egenföretagare. GDPR/Dataskyddslagstiftningen gäller dock inte för juridiska personer. 

  

Övrigt:  

Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig kopplat till exempelvis kontakt med Skattemyndigheten. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet. 
 

  

NÄR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?  
 

Personuppgifter samlas in innan något kundkontrakt, avtal eller uppdrag ingås. Personuppgifter kan även samlas in från leverantörer, partners och andra intressenter. Personuppgifter samlas in och behandlas huvudsakligen av oss vid administration, redovisning, projektering och offertgivning samt vid fullgörande av avtal, eller när det krävs enligt lag. Vi samlar in och behandlar personuppgifter från individer som besöker vår webbplats eller deltar i evenemang som vi anordnar eller när de på annat sätt kontaktar oss. 

  

Personuppgifterna kan också behövas vid eventuellt behov för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. 

VILKA PERSONUPPGIFTER HAR VI OM DIG?  
 

Personuppgifter som vi kan samla in och behandla inkluderar: Namn och personnummer, organisationsnummer eller nationellt ID. Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadresser. Kundnummer. Betalningsdata. Information om köp. IP-adress och information om dina besök på PLS Energy systems webbplats. Information om vilka av våra produkter eller erbjudanden som individer har visat intresse för och vilka av våra evenemang de har ansökt om att delta i. 
 

  

Generellt samlar vi in följande:  

  

  • Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara person- och kontaktinformation, så som namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter. 
     

  • Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra uppdraget och avtalet. Information om varor/tjänster och detaljer angående dina avtal och de varor/tjänster du har köpt. 
     

  • Analys och kundundersökningar. Vi genomför analyser och kundundersökningar vid behov för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse.  

  

  

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DATA OM DIG? 
 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål. Detta gör vi i första hand för att: Fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder och samarbetspartners, såsom möjliggöra köp, fakturering och ge support. Hantera kundrelationer/avtal och leverera produkter och tjänster. Utföra allmän kundvård och kundservice, som att svara på frågor och rätta felaktiga uppgifter. Ge relevant information på internet. Förbättra våra kunderbjudanden, såsom att utveckla och förbättra tjänster, produkter och funktioner. 
 

  

VILKA JURIDISKA VILLKOR GÄLLER FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM VI HAR?
 

Vi baserar vår insamling och behandling av personuppgifter på lagstiftning, i vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter och i andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke. Vi behandlar till exempel nödvändiga personuppgifter för att uppfylla avtal med kunder och samarbetspartners – för att göra bokningar, inköp och ta fram fakturor. I vissa fall är vi juridiskt skyldiga att samla in och behandla personuppgifter, till exempel kopplat till Skattemyndigheten och för att följa bokföringslagstiftningen. I dessa fall sparar vi endast data för att säkerställa laglig efterlevnad. Slutligen kan vi endast behandla personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan. 

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  
 

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta dokument. De kommer endast att sparas under längre perioder om det krävs för att uppfylla lagkrav eller för att tillvarata våra rättsliga intressen. 

Uppgifterna sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund en optimal upplevelse samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas. 

  

  

VEM DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?  
 

PLS Energy Systems personal och våra samarbetspartners/underleverantörer har samma krav på hur vi hanterar personuppgifter. Endast de som hanterar specifika personuppgifter för att utföra en överenskommen tjänst har behörighet att komma åt de uppgifterna. 

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part och andra partners och leverantörer.  

Personuppgifter kan också delas för att följa tillämplig lagstiftning eller myndighetskrav. Den kan också delas för att skydda våra rättsliga intressen eller upptäcka och förhindra säkerhetsproblem och tekniska problem.  
 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, om PLS Energy systems leverantörer eller partners finns där. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES ska sådana överföringar ske i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och kräver att den mottagande enheten, om den är belägen i ett land utanför EU/EES, har adekvata nivåer av dataskydd och säkerhetsåtgärder på plats. 
 

  

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?  
 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit nödvändiga säkerhets-, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att de behandlas i enlighet med all relevant lagstiftning. 

  

  

DINA RÄTTIGHETER  
 

PLS Energy Systems är ansvarig för att behandla de personuppgifter som vi samlar in i enlighet med all relevant lagstiftning. På begäran, eller på eget initiativ, kommer vi att korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.  

 

 

 

Du har rätt till:  

 
Rätt till tillgång till dina personuppgifter.
 

Detta innebär att du har rätt att begära information om all behandling vi utför av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som vi har genomfört, syftet med denna behandling och eventuella parter som vi har delat dina personuppgifter med. Du har också rätt att bli informerad om källorna till eventuella personuppgifter som inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiskt beslutsfattande och hur länge dina personuppgifter kommer att lagras (och de kriterier som används för att bestämma denna period). Du har också rätt att få information om övriga rättigheter som anges i detta dokument.  
 

  

Rättelse av dina personuppgifter.  
 

På din begäran kommer vi att ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har om dig så snabbt som möjligt. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för de ändamål under vilka de samlades in. Vi kanske inte kan radera dina personuppgifter omedelbart om de behövs för att uppfylla lagkrav, såsom skatt eller bokföring. I dessa fall kommer vi endast att använda dina uppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.  

  
 

Begränsning av hanteringen.  
 

Dina personuppgifter kan märkas så att de endast får användas för begränsade ändamål. Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att under vissa förutsättningar extrahera och överföra personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig . Du har rätt att invända mot att personuppgiftsbehandling utförs utifrån ett berättigat intresse. Om du invänder mot detta kommer vi endast att fortsätta att behandla dina personuppgifter om det finns legitima skäl som väger tyngre än dina intressen. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för eventuellt direktmarknadsföringsändamål har du rätt att invända genom att skicka ett mejl till oss. När vi har fått din instruktion kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål. Du har rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheterna. 
 

  

Radering av personuppgifter.  
 

Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för. Vi kan neka din begäran ifall det finns en rättslig anledning eller legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna. 

 

 

 

COOKIES  

  

Vi använder cookies på vår webbplats plsenergy.se. Du kan hitta mer information om hur vi behandlar dem här. 
 

  

ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY  
 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera denna vid behov. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer dock alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. 
 

  

KONTAKTA OSS 
 

Om du har frågor och vill komma i kontakt med oss gällande personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på anna.hedwall@plsenergy.se

bottom of page