top of page

Kickoff 2LIPP-projektet på Bornholm

På Bornholm har det europeiska energiprojektet 2LIPP (Second Life for Power Plants) officiellt startat, som PLS Energy Systems är en del av. Under en kickoff i slutet av januari möttes samtliga projektpartners för att förenas i en gemensam syn på hur projektet ska framskrida. Huvudfrågeställningen för oss i projektet är hur vi genom energilagring kan förvandla ett kraftverk till ett grönt och kostnadseffektivt energikoncept.


2LIPP-projektet får ekonomiskt stöd genom ett bidrag på 87 miljoner svenska kronor från EU (CINEA – European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.) Totalbudgeten är 145 miljoner svenska kronor.


I projektet är kompetens inhämtad från sex europeiska länder. För första gången ska tre energilagringstekniker testas i ett förenat koncept. Vi tillsammans med PINI Solutions utgör de svenska företagen. PLS Energy Systems bidrar i projektet med återbrukade batterier som en av lagringsteknikerna och PINI levererar energistyrningen. QuinteQ från Holland och Hyme från Danmark står för de andra två lagringslösningarna, svänghjul och smält salt. På forskningssidan deltar representanter från Danmark, Tyskland och Polen och EU-perspektivet täcks in genom en icke vinstdrivande nätverksorganisation från Belgien.


Tidplan och projektpartners


På Bornholm är det kraftverket i Rønne som är föremål för konceptdemonstrationen, 2LIPP. Förutsättningar för projektet är att faciliteterna och befintlig infrastruktur ska användas. Elproduktionen utgörs av vind- och solkraft och lagringen ska vara underordnat artificiell intelligens.


Projekttiden är totalt 3,5 år, med start 2023 och avslut 2026. Det är Energy Cluster Denmark som är projektägare och koordinerar arbetet. Planeringen för perioden inrymmer olika arbetspaket där exempelvis användarcase, riskhantering, rapportering, installation och modellering samt simulering naturligt ingår. Löpande under projekttiden finns en övergripande kommunikationsplan som även inkluderar spridning av resultat.


Avgörande för projektets framgång är elektrisk anslutning, fullt fungerande teknologi samt en kommunikation med elnätets frekvensmarknad. Målbilden är att bevara kraftverkets skal och addera förnyelsebara komponenter. Sammantaget ger det en hållbar arbetsplats och en attraktiv energilösning som sparar miljarder. Utmaningar som kunde identifieras tydligt under kickoffen är de olika perspektiven som finns i projektgruppen. Det är både en tillgång och en utmaning att affärs- och marknadsfokus ska samlas under samma paraply som forskningsperspektiven. Det som förenar oss alla i projektet är drivkraften att gemensamt skapa ett koncept som tar den gröna omställningen framåt.

Miljarder kan sparas i Europa


Det finns ett stort behov i Europa av att minska användningen av fossila bränslen och skapa plats för förnyelsebart. Det behövs lösningar på både kort och lång sikt för att lyckas med en grön omställning. Därför är detta projekt av stor vikt. 2LIPP innebär en möjlighet att ge kraftverk nytt liv istället för att de blir värdelösa i en hållbar framtid. Vi får också veta mer om lagringsteknikerna och hur de kan optmeras. Arbetet kan visa att konceptet är realiserbart och skalbart för en världsmarknad i enormt behov av hållbara energilösningar.


Slutmålet för 2LIPP är att skapa ett framgångskoncept som kan appliceras på en internationell marknad. Konceptets syfte kan medföra att miljardbeloppen som tidigare investerats i de fossila kraftverken i Europa får ett utökat och förlängt värde.


Ekonomiska vinster

• Låga etableringskostnader.

• Genomgående låga materialkostnader för lagringsteknikerna.

• Eftermontering av kraftanläggningar kan innebära 1 200 miljarder euro i behållna tillgångar, enligt globala uppskattningar. I Europa finns 15-20% av dessa tillgångar, vilket innebär 180-240 miljarder euro.


Unika förutsättningar på Bornholm


Bornholm har kommit att bli en experimentö för gröna energilösningar. Ön är både sol- och vindsäker vilket är gynnsamt för förnyelsebar energiproduktion. Däremot när vinden avtar och solen är frånvarande behöver invånarna dra ner på värmen i sina hus. Som ö har Bornholm särskilda behov av att ha en trygg och säker elanslutning. Svåra väderförhållanden, så som starka vindar, kan orsaka störningar i elförsörjningen. Bornholms elförsörjning styrs av elnätsägaren Trefor Elnet Øst och svenska Eon står för öns kabelförbindelse till det svenska elnätet på fastlandet.

Ett av hållbarhetsmålen för Bornholm är att ön ska bli koldioxidneutral till 2025. Vindkraften står för ca 40 procent av den totala energiproduktionen och flera solcellsprojekt är planerade. Den osäkerhet som råder i omvärlden ställer ökade krav på kris- och krigsberedskap genom exempelvis utökade möjligheter till ö-drift, ”island mode”. I ett sådant läge fortsätter det lokala energisystemet att fungera även om stamnäten faller ifrån.


Vår CTO Fredrik Stigebrandt, förklarar mer om bakgrunden till vårt engagemang i 2LIPP.

– För oss är det spännande att vara en del i detta framåtsyftande internationella sammanhang med andra aktörer som har bred kunskap inom energiområdet. Bornholm som ö har särskilt intressanta förutsättningar som ställer vår lösning på prov. Det vi vet idag är att vi kan leverera en lösning som innebär en planerbarhet och en robusthet. Drömscenariot är att Bornholm ska kunna drivas och vara fullt fungerande i ”island mode”, det vill säga genom ö-drift utan koppling till fastlandet. Då vet vi att vår lösning står sig säker och inte påverkas av yttre omständigheter.


2LIPP förenar tre lagringstekniker


Det är våra batterier tillsammans med svänghjulet och saltlagringen som ska kombineras i projektet. Energihanteringssystemet som hanteras av PINI styr vilken teknik som ska användas vid vilket tillfälle.Batterier

Batterierna ska fungera som ett stabilt system som svarar upp mot behoven av energi i kraftverket under dygnet. Batterierna placeras i ett flexibelt och modulärt system i en container. Ett unikt anslutningssystem ska utvecklas som gör det möjligt för flera containers att länkas samman och därmed leverera ökad kapacitet.

Lagringslösningen utvecklas med hög redundans, säkerhet och tillgänglighet. Genom artificiell styrning kan användningen av batterierna optimeras. Resultatet genom 2LIPP-projektet kommer att ge ökad kunskap om vår lösning och hur det presterar tillsammans med andra tekniker.
Smält salt

Saltlagringslösningen innebär att saltet smälts och bevaras i en behållare för att sedan hettas upp och pumpas till en annan varmare behållare, där energin lagras. När saltet pumpas upp och passerar en ånggenerator bildas ånga. Ångan används för att driva en turbin och generera energi. Saltet pumpas tillbaka till den första behållaren för att laddas ur. Saltet som Hyme använder är natriumhydroxid vilket kan upphettas till högre temperaturer än andra saltalternativ, vilket ger högre energieffektivitet. Saltlösningen innebär hög kapacitet för att lagra stora mängder energi, vilket avgörs av storleken på lagringstanken. Begränsningarna är att reaktionstiden saknas vid snabba förändringar.
Svänghjul

Svänghjul används runt om i världen sedan årtionden tillbaka, till exempel i små motorer och lokala självförsörjande energisystem. Tidigare har utmaningarna för produkten varit låg energi med relativt högt spill över tid. Detta utvecklade svänghjul från QuinteQ är kolfiberbaserat med en unik design som gör den både lätt och kompakt. Funktionen innebär att kinetisk energi från batterier kan förvandlas till elektrisk kraft vid behov genom rörelse. Svänghjulet förvaras i en container där det leviterar. Livslängden beräknas till 30 år och är starkt beroende av antalet cykler som är möjliga för svänghjulet. En prototyp kommer att byggas för 2LIPP-projektet då produkten är oprövad i smart nätdrift.

Läs mer på Energy Cluster Denmarks hemsida.
Partners


FÖRETAG

Bornholm Energi og Forsyning (BEOF) – samarbetspartner på kraftverket i Rønne.

Energy Cluster Denmark – projektkoordinator.

Hyme – saltlagringslösning.

QuinteQ – svänghjul. PINI Solutions - energihanteringssystem.

Netzgesellschaft Eisenberg (NGE) - energihanteringssystem.FORSKNINGSINSTITUT

Danish Technological Institute

Technical University of Denmark

Ernst-Abbe-Hochschule-Jena

Fraunhofer ICT

Gdansk University of Technology

Koksik


EUROPEISK NÄTVERKSORGANISATION

Euroheat & Power


bottom of page