top of page

Unikt hybridsystem med sol- och vindkraft på Cypern

Trots världsläget under covidpandemin lyckades vi slutföra detta gröna elförsörjningsprojekt på Cypern för Cyprus Institutes solforskningsanläggning. Resultatet blev ett hybridsystem bestående av sol- och vindkraft i ett mikronät som driftsattes våren 2022. Denna skalbara lösning driver anläggningen självständigt utan koppling till det nationella elnätet och fossila bränslen.


På hösten 2021 startade vi upp projektet på Cypern för Cyprus Institutes räkning. Vårt mål med arbetet var att bygga upp ett kombinerat mikronät bestående av både sol- och vindkraft för att skapa stabil elförsörjning baserad på förnyelsebar energi. Cypern är ett av länderna i Europa med lägst användning av förnyelsebara energikällor trots den goda solinstrålningen med 340 soldagar om året. Byggnationen inklusive testkörning på anläggningen tog sex månader och kunde därefter driftsättas på våren 2022. Utöver solceller och vindsnurran finns också en heliostat kopplad till ett saltlager samt två solparaboler i systemet.Solfångare


  
Projektets bakgrund


Ölandet Cypern är en av de mest fossilberoende länderna i Europa. Därmed är också koldioxidutsläppen väldigt höga, som ett resultat av att olja nästan uteslutande används för all elproduktion. Förnyelsebar energi stod enbart för 14% av den totala energianvändningen år 2021 på Cypern (Källa: Eurostat). Det är siffror som står långt ifrån Sverige, som med 66% förnyelsebar energi 2021 ligger i topp bland EU-länderna.


Tidigare har Cypern varit det enda EU-land som inte haft el- eller gasförbindelse med Europa. Tack vare det pågående EU-projektet EuroAsia Interconnector, som innebär en energimotorväg mellan Europa och Asien, kan Cypern sammanlänkas med Europa och därmed komma ur energiisoleringen. Vårt arbete på Cypern bidrar positivt till den gröna omställningen i landet och har en direkt koppling till mål 7, hållbar energi för alla, ett av FN:ns 17 Globala mål för hållbar utveckling.

Minskade koldioxidutsläpp och stöd för forskning


På Cyprus Institute finns hela Cyperns samlade akademi där forskning och utbildning bedrivs. På solforskningsanläggningen finns flera förnyelsebara energikomponenter där målet är att producera så mycket el som möjligt för att täcka anläggningens behov. Att driva den självständigt med hjälp av grön energi, utan koppling till elnätet, är viktigt eftersom olja är det dominerande energislaget på Cypern.


Behoven på anläggningen innebär också att ha löpande tillgång till el för uppvärmning av saltlagret. Detta har varit en tidigare utmaning som nu är löst tack vare batterilagret som ger el när det behövs för att hålla rätt temperatur för saltet.
Utsläppsreducering

Enligt Electricy maps* ser utsläppen för koldioxidekvivalenter (CO2eq) på Cypern ut som följande. Utsläppen för solenergi ligger på 26 g/kWh och vindkraft 13 g/kWh medan utsläppen för olja ligger på 1125 g/kWh. Anläggningens totala produktion genom sol- och vindkraft är 60 000 kWh/år.

60 000 kWh x 1125 g CO2eq = 67 500 000 g = 67,5 ton g CO2eq

60 000 kWh x 26 g CO2eq = 1 560 000 g = 1,56 ton g CO2eq

Sparade utsläpp: 65,94 ton CO2eq


Källa Electricity Maps


Lösningen består av:

• Solceller 20 kWp.

• Vindkraftverk på 10 kWp.

• Energilager med batterier om 110 kWh.

• Hybridinverter med 40 kW uteffekt.

• Skalbarhet: Systemet kan skalas upp från 20kW.


bottom of page