top of page
  • Skribentens bildAnna Hedwall

Energilagring med batterisystem ger planerbar elproduktion

Behovet av planerbar energi i elsystemet är explicit. I Sverige har vi både planerbara och icke-planerbara kraftslag. Värme- och kärnkraft kan planeras till skillnad från sol- och vindkraft som behöver backas upp. Vattenkraften är både planerbar och icke-planerbar, bättre beskrivet är att den är reglerbar. Utifrån dessa förutsättningar behövs lösningar för att lagra el vilket ökar planerbarheten. Batterier är en lagringsmetod som vi ska beröra mer i denna text.


Vad är energilagring?

Energilagring innebär att spara och förvara energi. Hur energin utvinns sker genom olika former av produktion. Oavsett produktionsmetod behövs och används energi konstant över dygnets timmar i olika volymer i alla världens hörn. I och med detta stora behov och efterfrågan tillkommer anpassade lagringsmetoder för att kunna säkerställa en god löpande energiförsörjning. Lagringsmetoder är nödvändigt för att producerad energi inte ska gå förlorad. Möjligheten att kunna lagra energi är avgörande för att undvika onödigt spill och säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Möjligheterna och marknadsandelen för så kallad grön energi, det vill säga sol-, vind och vattenkraft, har ökat markant de senaste årtiondena. Därtill är arbetet med att minska spillet av energin fortsatt i fokus. Intresse för energifrågor har ökat radikalt, både hos privatpersoner och hos företag och myndigheter. Att ställa om till grön energiproduktion och konsumtion ställer inte bara krav på tillgång till miljömärkta energikällor utan även på lagringen av energin och att den ska vara både grön och effektiv.

Energilagring är en efterfrågad teknik inom energibranschen. Anledningen till den stora efterfrågan beror på utmaningen i att lagra energi som blir över, både vid produktionen och vid effektiv användning. Energi i form av el är en förbrukningsprodukt som används över hela världen. I takt med att jordens befolkning växer ökar behovet och därmed också energianvändningen. För att kunna jämna ut den ojämlika tillgången på elektricitet behöver nya sätt för energilagring prioriteras och uppmärksammas. Här vill och kan PLS Energy Systems göra skillnad.
Hur arbetar PLS Energy Systems med energilagring?

PLS Energy Systems skapar hållbara energianläggningar åt kund eller åt oss själva samt våra syster- och dotterbolag. Vi har genomfört och levererat projekt inom Sverige men även utanför Sveriges gränser så som Rwanda, Ghana, Danmark och Cypern.


Hur lagras energi?

Energi kan lagras genom olika metoder som är mer eller mindre effektiva. Den mest välkända metoden är batteriteknik och under de senaste åren har allt fler metoder uppkommit tack vare modern teknik. Den stora utmaningen med energilagring är att se till att resursanvändningen är optimal med minimalt klimatavtryck. I branschen är konkurrensen hög mellan de aktörer som arbetar med energilagringslösningar.

På marknaden idag finns några olika sätt för energilagring med olika stor miljöpåverkan. De alternativ som tillhandahålls idag är batterilagring, vätgas, svänghjul, superkondensatorer, supraledare, pumpkraft, tryckluft samt uppvärmt salt.

Hur fungerar batterier som energilagring?

Batterier utgör ofta ett effektivt energilagringssystem, särskilt i kombination med vind- och solkraft. Batteriernas uppgift är att se till att överskottsenergi som produceras i anläggningen kan förvaras och utnyttjas när behov uppstår. Det finns både stationära och mobila batterilagringsanläggningar. Bland de batterier som vi på PLS Energy Systems arbetar med är så kallade EV-batterier, det vill säga batterier som kommer från transportindustrin. De används initialt i elfordon och när de blivit uttjänta har vi utvecklat ett sätt att återvända dem som second life-batterier och blir därmed utmärkta i energilagringssyfte.Fördelar med batterier som energilagring

Det finns många fördelar med att använda batterier som energilagringslösning. Batterierna är kompatibla med förnybara energikällor som sol- och vindkraft och skapar en stabil och konsekvent strömförsörjning. Genom denna kombination minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.

Elnätet kan stabiliseras tack vare batterier som erbjuder snabb respons utifrån svängningarna i efterfrågan och utbud på elmarknaden. Batterierna hjälper till att hålla frekvensen och spänningen i elnätet inom acceptabla gränser, vilket ger utökad tillförlitlighet i hela nätsystemet.


Batterier har förmåga att hantera toppenergibehov genom att ladda ur lagrad energi i tider då efterfrågan är som högst. Det är fördelaktigt för exempelvis företag och industrier som kan minska sina elräkningar genom att ladda ur lagrad energi ur batterierna när elpriset är som högst. Detta innebär också att behovet av nya kraftverk minskar. Batterier har också en mycket hög verkningsgrad, ca 85% vilket är ganska unikt i energisammanhang.

Energilagring kan betraktas som nödvändigt i de situationer då off grid-lösningar önskas, exempelvis för att etablera mikronät i avlägsna områden eller utan anslutning till stamnätet. Vid nätfel eller strömavbrott är innebär batterier pålitlig reservkraft. Det är särskilt värdefullt för kritisk infrastruktur, företag och hem som kräver oavbruten strömförsörjning. Dessutom kan batterier tillhandahålla spänningsstöd och frekvensregleringstjänster till nätet, vilket förbättrar stabiliteten och minskar risken för strömavbrott.

Det finns mestadels fördelar med att lagra energi men det finns även negativa aspekter beroende på vilken lagringsmetod som används. Batterier används ofta, till exempel bly- och lititumbatterier, och dessa är inte alltid miljömärkta. För att kunna klassificeras som ett miljöanpassat alternativ behöver miljökrav uppfyllas genom hela ledet. Det vill säga att både framställningen av batterierna samt hanteringen av dessa när de är uttjänta behöver ha så låg miljöpåverkan som möjligt.Energilagring i Sverige

I Sverige är energiproduktionen ojämn och således även elpriserna. I söder finns många vindkraftverk som står för produktionen och det är även där behovet är som störst. El köps också in från grannländer såsom Danmark och Polen vilket leder till obalans i elnätet, både sett till pris och tillgodosett behov på svensk mark. Den rådande bristen kräver en utbyggnad i det svenska elnätet och mer grön energi måste få utrymme för att nå de hållbarhetsmål som finns uppsatta på global nivå. Flera initiativtagare på företagssidan satsar på vind- och solkraft och det behövs fler liknande initiativ för att kunna möta behovet.

På kontinenten är behovet av energi ännu större. Det är flera länder, i synnerhet Afrika, som helt saknar elektricitet. Detta skapar stora skillnader när det kommer till möjligheterna att få drägliga livsvillkor.

58 visningar0 kommentarer

留言


bottom of page